Användningsvillkor

Appen BAL.ON tillhandahålls till dig av Benecke-Kaliko AG, ett dotterföretag till CONTINENTAL AG. För att kunna använda appens funktioner behöver du köpa den tillhörande avgiftsbelagda tjänsten BAL.ON Kit. Denna finns endast att tillgå på webbplatsen https://www.bal-on.golf/ i Tyskland, Sverige och Spanien. Tillsammans med BAL.ON Kit gör appen att du kan mäta och förbättra din balans och dina prestationer när du golfar. Uppgifterna som lämnas via appen tillhandahålls utan garanti och endast i informationssyfte.

1                   Definitioner

1.1               Med CONTINENTAL, nedan även kallat ”vi” och ”oss”, avses Benecke-Kaliko AG, Beneckeallee 40, 30419 Hannover, Tyskland, ett dotterföretag till Continental AG, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Tyskland.

Du och dig syftar på dig såsom användare av appen och dess tjänster.

1.2               Med appen avses appen BAL.ON, som CONTINENTAL tillhandahåller via appbutiker och som utgör en del av BAL.ON Kit.

Tjänster syftar på all funktionalitet och samtliga tjänster som appen ger tillgång till, oavsett om dessa kräver internetanslutning eller ej. Begreppet inkluderar de molntjänster som krävs för detta (exempelvis användarkonto på BAL.ON, samt tillgång till olika underliggande tjänster).

1.3               Enhet syftar på den IT-utrustning (smarta telefon) som du kör appen på.

BAL.ON Kit syftar på ett produktset som saluförs av CONTINENTAL. Det består av ett par tryckkänsliga skoinlägg med Bluetooth-uppkoppling, som gör det möjligt för appen att analysera dina slag.

2                   Föremål för avtalet, tillämpningsområde samt avtalets ingående

2.1               Användningsvillkoren tillämpas på relationen mellan dig som användare och CONTINENTAL så snart du har installerat appen och samtyckt till användningsvillkoren genom att trycka på en knapp i appen.

Föremålet för avtalet är användningen av appen. Användningsvillkoren omfattar endast användningen av appen och de tjänster som ingår.

2.2               Användningsvillkoren begränsar inte på något sätt de garantirättigheter och övriga rättigheter i lag som du åtnjuter som konsument i det land där du har din hemvist. Garantivillkor utfärdade av CONTINENTAL gäller inte för appen och dess tjänster.

När du har samtyckt till användningsvillkoren får appbutikens operatör och dess dotterföretag såsom berättigade tredje parter vidta alla åtgärder som krävs för att få dig att följa användningsvillkoren.

3                   Krav för nyttjande, användningssyfte

3.1               För att förbindelsen med BAL.ON Kit och överföringen av mätvärden till appen ska fungera måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

§ Din enhet har Bluetooth 4.0.

§ Appen laddas ned från en appbutik till din kompatibla enhet.

§ Du samtycker till dessa användningsvillkor.

§ BAL.ON Kit finns på plats och en uppkoppling upprättas.

§ Ett BAL.ON-användarkonto har skapats i enlighet med användningsvillkoren.

3.2              Du behöver förvissa dig om att en Bluetooth-förbindelse upprättas mellan din mobila enhet och BAL.ON Kit under användningen.

3.3               Uppkoppling till Bluetooth-utrustade tredjepartsprodukter ingår inte i leveransen. Tredjepartsleverantörers produkter stöds inte och vi är inte skyldiga att göra våra produkter kompatibla med dem. Appens syfte är enbart att tillhandahålla en förbindelse med BAL.ON Kit.

Ytterligare tekniska krav för att appen ska kunna köras framgår av informationen i din appbutik.

4                   Användning, begränsning av tjänstens omfattning

4.1               Det är kostnadsfritt att använda appen och tjänsterna för att kunna nyttja BAL.ON Kit som avtalat. Vi förbehåller oss rätten att i framtiden lansera nya, avgiftsbelagda tjänster, och kommer att informera dig om dessa i god tid.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter. Vi har därför rätt att efter eget rimligt gottfinnande göra uppdateringar som ändrar appens och de inkluderade tjänsternas innehåll och omfattning, samt att göra sådana mjukvaruuppdateringar som du rimligen kan godta, i synnerhet av följande orsaker:

§ av tekniska skäl, exempelvis för att åtgärda fel och störningar,

§ för att garantera och upprätthålla säkerheten,

§ för att utöka funktionaliteten, samt

§ om ändringar behöver göras i optimeringssyfte.

Ändringar ska i synnerhet betraktas som rimliga om de inte begränsar befintliga tjänster, och om eventuella befintliga tjänster ersätts av likvärdiga andra tjänster.

4.2               Vi är inte skyldiga att göra följande:

§ Att tillhandahålla support avseende appen, tjänsterna eller produkter och tjänster levererade av tredje part.

§ Att se till att appen är kompatibel med din enhet (hårdvara, operativsystem, olika versioner, drivrutiner och/eller reglage), eller med produkter från tredjepartsleverantörer. Detta gäller inte de skyldigheter som vi ikläder oss genom vårt ansvar för materiella eller rättsliga fel hos appen, tjänsterna och BAL.ON Kit.

4.3               Vi tillhandahåller appen i appbutikerna under en efter eget rimligt gottfinnande rimlig tid. Du kan räkna med att denna tidsperiod bestäms med hänsyn till dels BAL.ON Kits karaktär och ändamål, dels omständigheterna då detta avtal ingås samt avtalets karaktär. Det innebär att vi, när denna tidsperiod har utlöpt, har rätt att när som helst avlägsna vår app från appbutikerna (exempelvis av tekniska eller distributionsrelaterade skäl).

Appbutikernas operatörer tillhandahåller ingen support för appen. Eventuella krav från användarens sida avseende appen, liksom innehavet och användningen av den, ska alltid riktas mot CONTINENTAL och inte mot appbutikens operatör.

5                   Mjukvaruuppdateringar

5.1               Under ovannämnda tidsperiod (vars längd bestäms med hänsyn till dels BAL.ON Kits karaktär och ändamål, dels omständigheterna då detta avtal ingås samt avtalets karaktär) är vi endast skyldiga att tillhandahålla sådana uppdateringar eller uppgraderingar av appen och dess tjänster (”uppdateringar”) som krävs för att garantera eller upprätthålla säkerheten och för att BAL.ON KIT ska gå att använda på avsett sätt. Vi kommer att meddela dig om sådana uppdateringar, om eventuella installationsanvisningar du behöver och om konsekvenserna av att avstå från uppdateringen. Informationen ges via lämpliga kanaler, exempelvis i appbutiken, på våra konton i sociala medier eller i appen.

Så snart vi tillhandahåller en uppdatering som krävs för att appen och dess tjänster även i fortsättningen ska gå att använda som avsett tillsammans med BAL.ON Kit, är du skyldig att installera uppdateringen inom rimlig tid för att kunna fortsätta att använda appen och dess tjänster tillsammans med BAL.ON Kit.

5.2               Vi är inte skyldiga att tillhandahålla uppdateringar som förbättrar eller utökar befintliga funktioner.

Du är skyldig att installera uppdateringar inom rimlig tid om

§ vi i lämpliga kanaler underrättar dig om att uppdateringen finns att tillgå samt om konsekvenserna av att inte installera denna, samt

§ om appens eller tjänsternas funktionalitet eller säkerhet inte går att garantera på annat sätt.

Vi tillhandahåller vid behov en installationsanvisning. Obs: Om du väntar med uppdateringar eller låter bli att installera dem, kan det leda till att du inte längre kan koppla upp dig mot BAL.ON Kit, eller till att du exponerar dig för säkerhetsrisker.

6                   BAL.ON-användarkonto

6.1               För att kunna använda alla funktioner i appen behöver du registrera ett BAL.ON-användarkonto.

Du får bara registrera ett BAL.ON-användarkonto om du är myndig och vi inte har stängt av dig som användare tidigare. Minderåriga behöver föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd för att få använda appen och tjänsterna. Om du är förälder eller vårdnadshavare och godkänner att ditt barn använder appen och tjänsterna, omfattar användningsvillkoren även dig, och du blir därigenom ansvarig för att de följs.

6.2               För att registrera dig behöver du ange följande uppgifter:

§ Din e-post-adress

§ Ett lösenord till ditt BAL.ON-användarkonto

Om du vill kan du även ange följande:

§ Ditt telefonnummer

6.3               Vi mejlar en kod till den e-post-adress som du angav vid registreringen. Använd koden för att verifiera ditt BAL.ON-användarkonto. Du slutför din registrering genom att ange koden på registreringssidan. När du slutfört registreringen skapar vi ditt användarkonto. I fortsättningen loggar du in på ditt användarkonto genom att att ange e-post-adress och lösenord i appen.

När du har registrerat ditt konto kan du skräddarsy din användarprofil genom att ange ytterligare uppgifter.

6.4               Du får inte överlåta ditt användarkonto till någon annan. Bara ett användarkonto per person får skapas.

Se till att inga obehöriga får reda på lösenordet. Om uppgifterna röjs för obehöriga (eller om du misstänker att detta har skett) är du skyldig att omedelbart ändra lösenord och meddela oss. Vi har rätt att spärra användarkontot om vi har goda skäl att misstänka att obehöriga missbrukar uppgifter som de har kommit över.

7                   Dina allmänna skyldigheter som användare

7.1               Vi behöver din hjälp för att åtgärda fel i appen och tjänsterna, bland annat genom uppdateringar. Om något inte fungerar som det ska vill vi gärna få reda på det. Mejla till contact@bal-on.golf.

Du får inte använda appen, tjänsterna eller uppdateringarna på ett sätt som

§ kan skada BAL.ON Kit, eller försämra dess eller tjänsternas säkerhet,

§ är förbjudet enligt användningsvillkoren för Apples App Store och Google Play, eller

§ är olagligt.

8                   Nyttjanderätt, innehåll

8.1               Vi ger dig rätt att nyttja appen och dess tjänster, inklusive uppdateringar, i den utsträckning det är tekniskt nödvändigt för att du ska kunna använda dessa på avsett sätt tillsammans med BAL.ON Kit, i enlighet med användningsvillkoren.

Denna nyttjanderätt

§ är icke-exklusiv,

§ får inte överlåtas,

§ får inte licensieras vidare, och

§ är tidsbegränsad till avtalets giltighetstid.

I nyttjanderätten ingår rätt till exemplarframställning endast i den utsträckning som framställningen av exemplar är en teknisk förutsättning för att kunna ladda, visa, köra eller lagra appen på din enhet.

8.2               I synnerhet får du inte göra följande med appen, eller (i den mån detta är tekniskt möjligt) med tjänsterna inklusive uppdateringar:

§ Sprida, kopiera (utom inom ramen för avsedd användning), ändra eller bearbeta/modifiera dem.

§ Extrahera innehåll.

§ Dekompilera dem.

§ Tillhandahålla eller hyra ut appen, tjänsterna eller uppdateringarna till tredje part.

8.3               Följande bestämmelser i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk berörs inte av bestämmelserna ovan: bestämmelserna i 26 g § andra stycket (framställning av säkerhetsexemplar av den som har förvärvat rätt att använda ett datorprogram), 26 g § fjärde stycket (iaktta, undersöka eller prova programmets funktion genom handlingar som man har rätt att utföra) samt 26 h § (översättning av kodens form för att uppnå samverkansförmåga med ett annat program).

Om du skapar innehåll i appen (exempelvis filmer, ljudfiler, foton eller andra typer av innehåll) (nedan kallat ”innehåll”), ger du oss härmed från och med tidpunkten för skapandet en icke-exklusiv nyttjanderätt utan geografisk, tidsmässig eller innehållsmässig begränsning, i den utsträckning detta krävs för att möjliggöra användningen av appen och nyttjandet av de relaterade tjänsterna, i synnerhet (men inte enbart) dem som tillhandahålls genom appen.

8.4               Du garanterar att allt innehåll som vi mottar inte omfattas av upphovsrätt, kommersiella rättigheter, närstående rättigheter eller andra rättigheter till förmån för tredje part som inte är licensierade. Du garanterar och sörjer för att alla tillstånd har inhämtats som krävs för att innehållet ska få skapas och nyttjas i enlighet med användningsvillkoren. Om innehållet avbildar personer eller spelar in deras röst, kan de berörda personernas skriftliga samtycke behöva inhämtas innan innehållet skapas. Du ska i så fall av berörda personer inhämta de samtycken som erfordras. Om utomstående involveras när du skapar innehåll ska du se till att du har de rättigheter som behövs för att kunna bevilja oss ovanstående rättigheter.

9                   Ansvar för fel

9.1               Vi ansvarar på det sätt som anges i lag för materiella och rättsliga fel på appen och dess tjänster, inklusive eventuella uppdateringar.

Vi har rätt att avstå från rättelse i form av uppdateringar (se punkt 5) om detta medför orimliga kostnader, exempelvis i följande fall:

§ Stöd av operativsystem som inte längre finns på marknaden.

§ Korrigering av fel som är ytterst sällsynta i förhållande till antalet användare, som inte går att förutse med iakttagande av den aktsamhet som kan begäras av en leverantör, och där tredje part behöver anlitas för att åtgärda felet.

§ Om vi trovärdigt visar att kostnaderna för att ta fram uppdateringen skulle överstiga de allmänna utvecklingskostnaderna för BAL.ON Kit.

10                Ansvar

10.1            Förutom vid uppsåtligt handlande eller grov vårdslöshet har vi inget ansvar för skador som

§ orsakas av att BAL.ON-användarkontot missbrukas, eller av att du lämnar felaktiga uppgifter, eller

§ orsakas av att du genom försumlighet avstår från en uppdatering, och felet inte hade uppträtt om du hade installerat uppdateringen.

10.2            I övrigt är vi ansvariga

§ vid uppsåtligt handlande och grov vårdslöshet,

§ i enlighet med tillämplig produktansvarighetslag,

§ i enlighet med sådana uttryckliga garantier som vi har lämnat, samt

§ för dödsfall, kroppsskada och hälsoskada till följd av försumlighet

på det sätt som lagen föreskriver.

10.3            Förutom i de fall som anges i punkt 10.2 ansvarar vi för enkel vårdslöshet som resulterar i åsidosättandet av väsentliga avtalsåtaganden, vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet över huvud taget ska gå att genomföra på ett normalt sätt, och vars uppfyllande du som avtalsmotpart rimligen kan räkna med (primära åtaganden). I detta fall begränsas ansvarsbeloppet till att ersätta den förutsebara skada som uppkommer i normalfallet. Därutöver har vi inget ansvar om primära avtalsåtaganden åsidosätts genom enkel vårdslöshet.

11                Kommunikation mellan dig och CONTINENTAL

Du samtycker till att vi till den e-post-adress som du angav när du registrerade ditt BAL.ON-användarkonto vid behov skickar rättsligt eller tekniskt relevant material som inte utgör reklam, exempelvis uppsägningar eller information om uppdateringar eller ändringar av användningsvillkoren.

12                Avtalets giltighetstid, uppsägning samt spärrning av användarkontot

12.1            Detta avtal löper tills någon av avtalsparterna säger upp det. Båda avtalsparterna har rätt att när som helst utan uppsägningstid säga upp användningsvillkoren. Parternas rätt till uppsägning av synnerliga skäl påverkas inte.

Du kan när som helst permanent radera ditt BAL.ON-användarkonto genom att välja ”Radera konto” i appens meny. De delar av avtalet som berör användningen av ditt BAL.ON-användarkonto, och de tjänster som tillhandahålls via kontot, utlöper automatiskt utan uppsägningstid så snart du raderar ditt användarkonto.

12.2            Du kan även säga upp användningsvillkoren genom att avinstallera appen, eller installera en nyare appversion (inklusive uppdateringar och uppgraderingar) som innehåller nya eller ändrade användningsvillkor.

Vi kan från vår sida säga upp användningsvillkoren genom att ta bort appen från samtliga appbutiker.

12.3            Parternas rätt till extraordinär uppsägning av synnerliga skäl påverkas inte. Vi anser att synnerliga skäl från vår sida framför allt föreligger om du bryter mot nedanstående bestämmelser i användningsvillkoren:

§ Punkt 6.7 (röjande av lösenord för obehöriga)

§ Punkt A.8.1 (överträdelse av beviljad nyttjanderätt)

§ Punkt A.8.2 (handlingar som uttryckligt har förbjudits)

12.4            Om du bryter mot punkt 12.5 har vi rätt att omedelbart spärra ditt användarkonto, kontakta dig och meddela en rimlig tidsfrist. Om denna utlöper utan resultat, får vi stänga av dig från att använda appen och tjänsterna. Ingen tidsfrist behöver meddelas om särskilda omständigheter, enligt en bedömning som tar hänsyn till båda parters intressen, motiverar en uppsägning med omedelbar verkan. Vid extraordinär uppsägning av synnerliga skäl har du inte rätt att göra en ny användarregistrering.

13                Ändring av användningsvilkoren

13.1            Vi har rätt att ändra eller komplettera dessa användningsvillkor. Punkt 4.1 berörs inte av detta. Vi kommer endast att göra sådana ändringar eller kompletteringar när detta erfordras exempelvis av tekniska skäl (väsentligt förändrad eller utbyggd funktionalitet, anpassning av appen till modernare teknik, ändringar av säkerhetsskäl) eller av rättsliga skäl (nya prejudikat, ändrad lagstiftning). Vi kommer att underrätta dig om alla ändringar och kompletteringar fyra veckor innan de träder i kraft. Detta sker i lämpliga kanaler, såsom via appbutiken, i appen eller (om du har registrerat ett användarkonto) till den e-post-adress som du har uppgivit. Meddelandet kommer att upplysa dig om din rätt till extraordinär uppsägning (se punkt 13.2) samt påpeka att vi får säga upp avtalet om du inte samtycker till de ändrade användningsvillkoren. Ändringar och kompletteringar visas då appen startar. Du kan då lämna ditt samtycke, om du så önskar. Om du inte samtycker har vi rätt att säga upp avtalet.

Du har rätt att göra en extraordinär uppsägning av de gällande användningsvillkoren inom fyra veckor från att du tar del av meddelandet. Formerna för uppsägningen framgår av punkt 12. Om du säger upp avtalet löper det endast fram till att du avinstallerar appen eller installerar en ny appversion med nya eller ändrade användningsvillkor. Om du avstår från att nyttja din uppsägningsrätt, fortsätter avtalet med de ändrade användningsvillkoren att gälla så snart du laddar ned en ny appversion med villkorsändringarna från appbutiken och samtycker till de nya användningsvillkoren i appen. 

14                Tvistlösning, övriga bestämmelser

14.1            Du hittar EU:s plattform för utomrättslig tvistlösning på nätet på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Du kan också be Allmänna reklamationsnämnden att pröva en eventuell tvist (Allmänna reklamationsnämnden – ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se). Vi är inte skyldiga att delta i medlingsförfaranden hos medlingsorgan för konsumentärenden, och kommer inte att göra detta.

Svensk lag är tillämplig. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG) är inte tillämplig, ej heller bestämmelser som hänvisar till rättsordningen i andra länder. Om du har din hemvist i ett annat land berörs tillämpningen av tvingande bestämmelser i det landets lagstiftning inte av valet av tillämplig lag enligt första meningen.

14.2            Om en bestämmelse skulle vara ogiltig påverkas inte övriga bestämmelsers giltighet. Om en bestämmelse saknas åtar sig parterna att ersätta den bestämmelse som saknas med ett avtalsvillkor som parterna enas om. Detsamma gäller om en bestämmelse saknas till följd av att en bestämmelse har blivit ogiltig eller overksam, och inga bestämmelser i lag kan användas för att ersätta den bestämmelse som saknas.


Tack för att du har läst igenom våra användningsvillkor.

Version: september 2022