Allmänna avtalsvillkor

1            Tillämpningsområde

1.1        Dessa allmänna avtalsvillkor (”avtalsvillkoren”) omfattar samtliga beställningar som kunder (”köparen”) gör hos Hornschuch-Markt GmbH, Salinenstraße 1, 74679 Weißbach, Tyskland, via företagets webbutik www.bal-on.golf, med e-post-adress contact@bal-on.golf (”säljaren”). Såväl konsumenter som företagskunder omfattas av avtalsvillkoren.

1.2        Kunder definieras som konsumenter om de leveranser eller tjänster som de beställer inte i första hand ska användas i kundernas närings- eller frilansverksamhet. Som företagskunder definieras fysiska och juridiska personer, samt enkla bolag med rättshandlingsförmåga, som agerar inom ramen för sin närings- eller frilansverksamhet när de ingår avtalet.

1.3        Säljaren godtar inga andra villkor. Detta gäller även om ingen uttrycklig invändning görs mot en sådan tillämpning. Den version av avtalsvillkoren som är giltig då avtalet ingås ska tillämpas.

1.4        Alla överenskommelser som säljaren och köparen ingår i samband med köpeavtalet regleras väsentligen av dessa allmänna avtalsvillkor, orderbekräftelsen samt säljarens accept.


2            Föremålet för avtalet

I webbutiken www.bal-on.golf saluför säljaren smarta skoinlägg som hjälper till att analysera och förbättra golfspelares prestationer, samt tillbehör och eventuellt även andra produkter (”varor”). Sortimentet i webbutiken riktas endast till köpare i Tyskland, Sverige och Spanien. Inga leveranser görs till andra länder. Om du är anställd av ett företag (exempelvis av en juridisk person, eller av ett enkelt bolag med rättshandlingsförmåga) och köper varor för dess räkning, så förklarar du genom att lägga din beställning att du har den fullmakt av företaget som krävs för att ingå avtalet.


3            Beställningsprocessen

3.1    Att artiklar exponeras och marknadsförs i säljarens webbutik utgör inget bindande erbjudande av ett försäljningsavtal som kan ingås. För att göra en beställning behöver köparen lägga de önskade varorna i sin virtuella varukorg. När köparen visar varukorgen framgår det vilka varor som har lagts i den, samt vad den aktuella totala orderkostnaden och fraktkostnaderna uppgår till. Om köparen klickar på knappen ”Utcheckning” inleds beställningsprocessen, och köparen får ange de uppgifter som krävs för en beställning (adress, kontaktuppgifter, betalningsinformation). Fram till att en bindande beställning har lagts kan köparen när som helst rätta till felaktigheter genom att klicka i respektive datafält och ändra uppgifterna där. Köparen kan även klicka på knappen ”Tillbaka” i webbläsaren för att återgå till den sida där uppgifterna skrevs in. Köparen kan när som helst avbryta beställningsprocessen genom att stänga webbläsarfönstret. När köparen klickar på knappen ”Lägg beställning” skickas beställningen in, och köparen har därmed lagt en juridiskt bindande beställning. Köparen är bunden till beställningen under två (2) veckor från det att beställningen har skickats in. Ångerrätten i enlighet med punkt 5 berörs inte av detta.

3.2        För att kunna ingå ett köpeavtal måste du lämna de uppgifter som krävs för en beställning.

3.3        Säljaren kommer utan dröjsmål att mejla en bekräftelse av att beställningen som lämnats via webbutiken har mottagits. Detta e-post-meddelande utgör ännu inte någon bindande accept av beställningen, såvida inte bekräftelsen av att beställningen har mottagits åtföljs av en särskild accept (denna sker på det sätt som anges i punkt 4.2). Ett avtal ingås först då säljaren genom en orderaccept har bekräftat köparens beställning.

3.4        Om varorna inte kan levereras (exempelvis för att de inte finns på lager), lämnar säljaren ingen sådan orderaccept. Då ingås heller inget avtal. Säljaren kommer omedelbart att underrätta köparen om detta samt återbetala eventuella inbetalningar.

3.5        Säljaren sparar inte avtalstexten efter att avtalet har ingåtts. Endast den senaste versionen av dessa allmänna avtalsvillkor finns att tillgå på webbplatsen https://www.bal-on.golf/, och säljaren rekommenderar därför att köparen själv sparar avtalstexten.

3.6        Köpare som inte har ett användarkonto sedan tidigare kan öppna ett konto under beställningsprocessen för att kunna följa hur beställningen handläggs. Beställningar kan dock läggas även utan användarregistrering.


4            Ingående av avtal samt betalningsmöjligheter

4.1        Om du väljer att betala med kontokort mejlar vi dig en separat orderaccept för din beställning.

4.2        Om du vill betala med betalningstjänsten PayPal skickas du vidare till PayPals webbplats under beställningsprocessen. Där ska du ange dina betalningsdetaljer och bekräfta din betalningsorder. När du har lagt din beställning i webbutiken uppmanar vi betalningstjänsten PayPal att inleda en betalningstransaktion. Du skickas då vidare till betalningstjänstens webbplats där du ska ange dina betalningsdetaljer. Vi tar emot din beställning i och med att du inleder denna process.


5            Ångerrätt

5.1        Bestämmelserna i punkt 5 omfattar endast köpare som är konsumenter (se punkt 1.2). Köpare som är konsumenter har ångerrätt på det sätt som anges i lag.

5.2        Köpare som nyttjar sin ångerrätt i enlighet med punkt 5.1 ska erlägga sedvanliga kostnader för returfrakten.

5.3        I övrigt omfattas ångerrätten av detaljbestämmelserna i följande


information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss (Hornschuch-Markt GmbH, Salinenstrasse 1, 74679 Weißbach, Tyskland, e-post: contact@bal-on.golf) skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda bifogad ångerblankett (Bilaga 1), men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.6            Leveransvillkor, priser och transportkostnader

6.1        Med reservation för vad som sägs i punkt 6.4 expedieras leveransen inom cirka 7 arbetsdagar från att säljaren meddelat sin accept.

6.2        För köpare som är konsumenter gäller följande: Samtliga priser i webbutiken är bruttopriser inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Fraktkostnader tillkommer. Fraktkostnaderna beror på ordervärdet. I anslutning till prisuppgifterna finns tydliga länkar till fraktprislistan. Beställningens totalpris inklusive mervärdesskatt och specifika fraktkostnader framgår dessutom av den sammanställning som visas innan beställningen skickas in.

6.3        För köpare som är företagskunder gäller följande: Om inget annat överenskommits i den enskilda fallet gäller de priser som vi anger då avtalet ingås. Priserna är för leverans från säljarens lager, och lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

6.4        Säljaren har endast rätt att göra delleveranser om (1) köparen kan använda delleveransen för det avtalade syftet, (2) leveransen av resterande beställning garanteras, samt (3) detta inte medför väsentligt merarbete eller fördyringar för kunden (såvida inte köparen förklarar sig villig att ikläda sig dessa kostnader). Vid delleveranser på köparens begäran debiterar säljaren fraktkostnaderna för varje delleverans.

6.5        Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst justera prisuppgifterna på webbplatsen. Lagda beställningar påverkas inte av prisförändringar som tillkännages på webbplatsen.


7            Betalningsvillkor, kvittning av fordringar och retentionsrätt

7.1        Köpeskillingen förfaller till betalning genom att avtalet ingås. Betalning kan erläggas med kontokort, eller via betalningstjänsten PayPal. PayPal erbjuder köparen ett antal kostnadsfria betalningsmöjligheter, i synnerhet betalning med kontokort, genom direktdebitering eller med tillgodohavanden på det egna PayPal-kontot.

7.1.1.   Om du betalar med kontokort överförs dina kortuppgifter till oss när du lägger beställningen. När du har autentiserat dig som kortinnehavare uppmanar vi ditt kontokortsföretag att inleda en betalningstransaktion. Kontokortsföretaget genomför då automatiskt betalningstransaktionen och debiterar ditt kort.

7.1.2.   Om du väljer att betala med betalningstjänsten PayPal skickas du under beställningsprocessen vidare till PayPals webbplats. För att kunna betala fakturan behöver du vara användarregistrerad där (eller nyregistrera dig), autentisera dig genom att ange dina inloggningsuppgifter och bekräfta betalningsordern med oss som mottagare. Efter att du har lagt din beställning i webbutiken uppmanar vi betalningstjänsten att inleda en betalningstransaktion. Ytterligare upplysningar lämnas under beställningsprocessens gång.

7.2        Om köparen nyttjar sin ångerrätt kommer säljaren att återbetala erlagda betalningar i enlighet med punkt 5. 

7.3        Köparen har inte rätt att kvitta egna fordringar mot säljarens, såvida inte motfordringarna har vunnit laga kraft eller inte bestrids. Förutom i dessa fall har köparen även rätt att kvitta egna fordringar mot säljarens om köparen åberopar reklamationer eller motfordringar som grundas på samma köpeavtal.

7.4        Köparen får endast nyttja retentionsrätt för motfordringar som grundas på samma köpeavtal.


8            Fel på levererade varor samt transportskador

8.1    Säljarens ansvar för materiella eller rättsliga fel på levererade varor regleras genom tillämpliga bestämmelser i lag. Om köparen är konsument tillämpas i synnerhet kapitel 4 och kapitel 5 i den svenska konsumentköplagen (2022:260). Köpare som är konsumenter ska reklamera eventuella fel inom tre år från den dag då varorna levererades till köparen. Reklamation ska göras inom rimlig tid efter att felet har upptäckts. Som rimlig tid betraktas högst två månaders dröjsmål från att felet har upptäckts fram till att reklamationen görs. För företagskunder gäller ett års reklamationsfrist vid fel, räknat från det att varorna har levererats hos företagskunden. Reklamationer kan skickas till Hornschuch-Markt GmbH, Salinenstrasse 1, 74679 Weißbach, Tyskland, eller göras per telefon: +49 (0)7947 81-8676, eller via e-post: contact@bal-on.golf.

8.2        Om särskilda garantier för enskilda varor har lämnats av säljaren, eller av tillverkaren i form av tillverkargarantier, så gäller dessa parallellt med de anspråk som uppkommer genom materiella eller rättsliga fel i enlighet med punkt 8.1. Omfattningen av sådana garantier framgår i detalj av de garantivillkor som i så fall bifogas varorna.

8.3        Vid reklamation av varor som har tydliga transportskador ska du snarast göra en reklamation till transportören, samt kontakta oss utan dröjsmål. Om du väntar med att göra reklamationen eller med att kontakta oss, påverkar detta inte dina rättigheter enligt lag eller din möjlighet att nyttja dessa, i synnerhet inte dina garantirelaterade rättigheter. Du underlättar dock för oss att driva våra egna krav gentemot transportören eller transportförsäkringen.

8.4    Om du är företagskund övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig skada på dig så snart vi har levererat försändelsen till speditören, transportören eller någon annan person eller organisation som ska utföra leveransen. Företagskunder ska undersöka varan vid levererans och omedelbart rapportera eventuella fel till oss. Om du inte rapporterar fel till oss omedelbart, räknas det som att du har accepterat varan, såvida inte dolda fel förelåg som inte kunde upptäckas vid undersökningen. Detta gäller ej om vi med uppsåt har förtigit fel.


9            Ansvar, force majeure

9.1        Säljaren har skadeståndsansvar (oavsett rättslig grund) vid uppsåtliga fel och grov vårdslöshet.

9.2        Vid enkel vårdslöshet ansvarar säljaren endast

9.2.1.   för dödsfall, kroppsskada och hälsoskada,

9.2.2.   för skada som uppkommer genom att ett väsentligt avtalsåtagande har åsidosatts. Med väsentliga avtalsåtaganden avses åtaganden vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet över huvud taget ska gå att genomföra på ett normalt sätt, och vars uppfyllande avtalsmotparten i regel räknar med och rimligen kan räkna med (så kallade primära åtaganden). I sådana fall begränsas emellertid säljarens ansvar till att ersätta den förutsebara skada som uppkommer i normalfallet.

9.3        Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte om säljaren exempelvis med uppsåt har förtigit ett fel, eller har lämnat en garanti för varans skick. Dessa bestämmelser påverkar inte ansvaret enligt den tyska produktansvarighetslagen.

Säljaren ansvarar inte för transporthinder eller -förseningar som uppkommer genom force majeure eller till följd av andra omständigheter som inte kunde förutses då avtalet slöts och som säljaren inte kan lastas för (såsom verksamhetsstörningar av alla typer, internetstörningar, strömavbrott, strejker, lagliga lockouter, brist på arbetskraft, pandemier m.m.). Om sådana händelser väsentligt försvårar varuleveransen, eller helt förhindrar den, och hindret inte är av tillfällig karaktär, har säljaren rätt att omedelbart frånträda avtalet. Om hindren är av tillfällig karaktär har säljaren rätt att föreslå en leveranstidpunkt som är rimligare mot bakgrund av rådande omständigheter. Blir detta orimligt för köparen, så har denne rätt att frånträda avtalet genom att omedelbart avge en förklaring om detta.


10          Upplysningar om alternativ tvistlösning i konsumentärenden, val av tillämplig lag samt val av behörig domstol

10.1      Om du är konsument och anser att en vara som du har köpt hos oss är behäftad med fel, medan vi har en annan uppfattning, har en tvist uppstått. Du kan be Allmänna reklamationsnämnden att pröva tvisten (Allmänna reklamationsnämnden – ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se). Vidare kan du använda dig av EU:s plattform för utomrättslig tvistlösning på nätet, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Säljaren är inte skyldig att delta i ett medlingsförfarande hos det behöriga medlingsorganet för konsumentärenden, och kommer inte att göra detta.

10.2      Om en bestämmelse i dessa allmänna avtalsvillkor skulle vara eller bli ogiltig, påverkas inte de övriga bestämmelsernas giltighet. Om en bestämmelse saknas åtar sig parterna att ersätta den bestämmelse som saknas genom ett avtalsvillkor som parterna enas om. Detsamma gäller om en bestämmelse saknas till följd av att en bestämmelse har blivit ogiltig eller overksam, och inga bestämmelser i lag kan användas för att ersätta den bestämmelse som saknas.

10.3      Svensk lag är tillämplig. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG) är inte tillämplig, ej heller bestämmelser som hänvisar till rättsordningen i andra länder. Om köparen har lagt sin beställning som konsument och hade sin hemvist i ett annat land då beställningen lades, berörs tillämpningen av tvingande bestämmelser i det landets lag inte av valet av tillämplig lag enligt första meningen.

 

 

Status: september 2022

 


 

Bilaga 1 – Ångerblankett

 

Till

Hornschuch-Markt GmbH

Salinenstrasse 1

74679 Weißbach

Tyskland

E-post: contact@bal-on.golf

 

Härmed frånträder jag/vi (*) det av mig/oss (*) slutna avtalet om köp av följande varor (*)/utförandet av följande tjänster (*)

__________________________________________________________________________

 

Beställningsdatum __________________ (*)/leveransdatum (*) ___________________

Konsumentens/konsumenternas namn:

 

Konsumentens/konsumenternas adress:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

__________________________________

Konsumentens/konsumenternas namnteckning:

(Endast vid meddelande på pappersdokument)

Datum ____________________

(*) Stryk det som inte gäller.