Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss

Hornschuch-Markt GmbH

Salinenstrasse 1

74679 Weißbach

Tyskland

e-post: contact@bal-on.golf

skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda bifogad ångerblankett, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

 


Ångerblankett

 

Till

Hornschuch-Markt GmbH

Salinenstraße 1

74679 Weißbach

Tyskland

E-post: contact@bal-on.golf

 

Härmed frånträder jag/vi (*) det av mig/oss (*) slutna avtalet om köp av följande varor (*)/utförandet av följande tjänster (*)

__________________________________________________________________________

 

Beställningsdatum __________________ (*)/leveransdatum (*) ___________________

Konsumentens/konsumenternas namn:

 

Konsumentens/konsumenternas adress:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

__________________________________

Konsumentens/konsumenternas namnteckning:

(Endast vid meddelande på pappersdokument)

Datum ____________________

(*) Stryk det som inte gäller.